Tính khấu hao TSCĐ, tính phân bổ công cụ dụng cụ hàng tháng

Nhiều người làm kế toán vẫn còn rất lúng túng trong khi thực hiện công việc tính khấu hao TSCĐ và tính phân bổ công cụ dụng cụ hàng tháng. Bài viết sau sẽ giúp các bạn lựa chọn đúng phương pháp tính và hướng dẫn trích khấu hao một cách cụ thể, chính xác.

A. Cách tính khấu hao TSCĐ

1. Thời gian thực hiện tính khấu hao TSCĐ

Về cách xác định thời gian tính khấu hao tscđ cho từng loại được dựa theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ban hành ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính. Cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện tính khấu hao TSCĐ

Thời gian thực hiện tính khấu hao TSCĐ 2

Thời gian thực hiện tính khấu hao TSCĐ 3

Thời gian thực hiện tính khấu hao TSCĐ 4

Tuy nhiên việc trích khấu hao mà nhiều hơn khung thời gian quy định của Thông tư số 45/2013/TT-BTC thì chi phí vượt khung đó sẽ bị loại ra khỏi chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

2. Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ

2.1 Phương pháp khấu hao TSCĐ theo đường thẳng

Đây là phương pháp được với tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Phương pháp này có mức khấu hao cơ bản hàng năm là đều nhau trong suốt thời gian sử dụng TSCĐ.

– Công thức tính khấu hao TSCĐ hàng năm:

Công thức tính khấu hao TSCĐ hàng năm

– Công thức tính khấu hao TSCĐ hàng tháng:

Công thức tính khấu hao TSCĐ hàng tháng

Đối với trường hợp mua TSCĐ để dùng ngay trong tháng, áp dụng công thức:

mua TSCĐ để dùng ngay trong tháng

Lưu ý: Số ngày sử dụng trong tháng = Tổng số ngày của tháng P/S – Ngày bắt đầu sử dụng + 1

2.2 Phương pháp khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Phương pháp này được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc vào lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, cập nhật, phát triển nhanh, hoạt động có hiệu quả và thỏa mãn 02 điều kiện sau:

– Là TSCĐ mới và chưa qua sử dụng.

– Là các loại thiết bị, máy móc, dụng cụ làm việc đo lường thí nghiệm.

Công thức tính khấu hao TSCĐ hàng năm là:

Mức trích khấu hao hàng năm = Giá trị còn lại của TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao nhanh (%)

Trong có, cách xác định Tỷ lệ khấu hao nhanh như sau:

Tỷ lệ khấu hao nhanh (%) = Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng x Hệ số điều chỉnh

cách xác định Tỷ lệ khấu hao nhanh

Đối với Hệ số điều chỉnh, tính theo quy định về thời gian trích khấu hao của TSCĐ:

Hệ số điều chỉnh

Nếu vào những năm cuối, khi mức khấu hao thấp hơn hoặc bằng mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của TSCĐ, thì kể từ năm đó mức khấu hao sẽ được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ trên số năm sử dụng còn lại của TSCĐ.

2.3 Phương pháp tính khấu hao TSCĐ dựa trên số lượng khối lượng sản phẩm

Tính khấu hao TSCĐ muốn áp dụng theo phương pháp này buộc phải thỏa mãn các điều kiện dưới đây:

– Trực tiếp liên quan tới hoạt động sản xuất sản phẩm.

– Xác định được tổng khối lượng, số lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của TSCĐ.

– Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm không được thấp hơn 100% công suất thiết kế.

– Tính khấu hao TSCĐ hàng năm:

Tính khấu hao TSCĐ hàng năm 2

– Tính khấu hao TSCĐ hàng tháng:

Tính khấu hao TSCĐ hàng tháng 2

Lưu ý:

 Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm = Nguyên giá của TSCĐ / Số lượng theo công suất thiết kế

Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ phải xác định lại mức trích khấu hao của TSCĐ nếu như công suất hoặc nguyên giá của TSCĐ có thay đổi.

>> Xem thêm: Hướng dẫn về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ

B. Tính phân bổ công cụ dụng cụ hàng tháng

Trước khi đi vào nội dung chính, hãy cùng tìm hiểu về điều kiện để ghi nhận là công cụ dụng cụ. Vậy công cụ dụng cụ là gì?

Công cụ dụng cụ (CCDC) là toàn bộ tài sản doanh nghiệp mua về phục vụ mục đích sử dụng  làm kinh doanh và có giá trị nhỏ hơn 30.000.000 đồng hoặc thời gian sử dụng dưới 1 năm. Chẳng hạn như:

– Các ván khuôn, đà giáo, CCDC gá lắp chuyên dùng trong sản xuất xây lắp;

– Bao bì các loại bán kèm theo hàng hóa có tính tiền riêng, nhưng có tính giá trị hao mòn để trừ dần giá trị của bao bì trong quá trình bảo quản hàng hóa vận chuyển trên đường và dự trữ trong kho;

– Những dụng cụ, đồ nghề bằng sành, sứ, thủy tinh;

– Giày dép, quần áo bảo hộ/ đồng phục chuyên dùng để làm việc…

Do đó, CCDC sẽ được hạch toán và quản lý như nguyên liệu, vật liệu.

>> Xem thêm: Kiến thức về công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp

1. Thời gian tính phân bổ công cụ dụng cụ

– Tối đa không quá 3 năm với tài sản là công cụ dụng cụ và được phân bổ dần vào chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

– Nếu vượt quá 3 năm sẽ không được tính vào khoản chi phí hợp lý để khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Các phương pháp tính phân bổ công cụ dụng cụ

Căn cứ thời gian và giá trị sử dụng thực tế của doanh nghiệp (tối đa không quá 24 tháng) sẽ có những phương pháp phân bổ CCDC tương ứng sau:

– Nếu CCDC có giá trị nhỏ, hạch toán luôn vào chi phí của tháng đó mà không cần phải xuất nhập kho.

Phân bổ 02 kỳ với tỉ lệ 50-50: tính cho lần đầu là khi đưa vào sử dụng và 50% còn lại cho việc báo hỏng.

Phân bổ nhiều kỳ: lúc này sẽ phải lập 1 bảng phân bổ công cụ dụng cụ và phân bổ theo giá trị, phân bổ theo thời gian doanh nghiệp sử dụng thực tế. Mỗi tháng sẽ trích đều vào chi phí. (Đây là phương pháp được sử dụng nhiều nhất)

Áp dụng công thức sau:

phương pháp tính phân bổ công cụ dụng cụ 1

phương pháp tính phân bổ công cụ dụng cụ 2

Trường hợp, CCDC mua về mà sử dụng mua về mà sử dụng ngay, thì phải xác định ngày đưa CCDC vào sử dụng, cụ thể là:

phương pháp tính phân bổ công cụ dụng cụ 3

Từ công thức trên ta có:

phương pháp tính phân bổ công cụ dụng cụ 4

Kết luận: Các bước tính phân bổ CCDC theo phương pháp phân bổ nhiều kỳ như sau:

Bước 1: Xác định thời gian phân bổ CCDC (doanh nghiệp dự định sẽ phân bổ CCDC cho 12 tháng);

Bước 2: Xác định mức phân bổ CCDC trong tháng (cần thực hiện);

Bước 3: Xác định mức phân bổ CCDC hàng năm;

Bước 4: Xác định mức phân bổ CCDC hàng tháng.

Lưu ý: Nếu đưa công cụ dụng cụ vào sử dụng, nhớ phải đưa vào ngày sử dụng là ngày bắt đầu tính Phân bổ công cụ dụng cụ. Vậy nên, ở kỳ đầu tiên (tháng phát sinh việc mua và sử dụng công cụ dụng cụ) chúng ta sẽ phân bổ công cụ dụng cụ.

3. Một số mẹo xác định cách phân bổ công cụ dụng cụ

3.1. Quản lý danh mục CCDC và xác định phương pháp phân bổ

Kế toán công cụ dụng cụ phải lập danh mục công cụ dụng cụ, tiến hành khai báo các thông tin liên quan như: tài khoản phân bổ, số kỳ phân bổ, phòng ban quản lý, tính chất chi phí,… Ở bước này, kế toán chỉ phải lập sổ theo dõi công cụ dụng cụ và chưa phát sinh bút toán.

3.2. Phân bổ công cụ dụng cụ

– Hàng tháng, tùy vào mục đích và tính chất sử dụng CCDC được khai báo ở Bước 3 mà ta có bút toán phân bổ chi phí là:

 • Nợ TK 627/641/642,
 • Có TK 142/242

3.3. Thanh lý công cụ dụng cụ

– Trường hợp CCDC khi thanh lý, kế toán xuất hóa đơn như thanh lý TSCĐ:

 • Nợ TK 111 số tiền thu được
 • Có TK 3331 Thuế (nếu Doanh nghiệp hạch toán theo phương pháp khấu trừ)
 • Có TK 711

– Với giá trị còn lại của CCDC thì cho vào chi phí luôn trong kỳ thanh lý đó:

 • Nợ TK 627/641/642: giá trị còn lại chưa phân bổ của CCDC
 • Có TK 142/242 giá trị còn lại chưa phân bổ của CCDC

3.4. Báo hỏng công cụ dụng cụ

– Nếu CCDC không hỏng, bước này có thể không xảy ra. Nếu CCDC bị báo hỏng thì kỳ đó sẽ trích toàn bộ giá trị còn lại (số dư 142/242 tương ứng với CCDC) vào chi phí.

– Việc báo hỏng CCDC này cũng không làm phát sinh bút toán và được thực hiện trong tháng, đồng thời trước khi thực hiện phân bổ cho tháng đó.

4. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu

4.1. Mua công cụ dụng cụ

Tùy theo tính chất của CCDC mà kế toán mua hàng có thể nhập kho hay chuyển thẳng cho bộ phận sử dụng.

– Trường hợp mua hàng nhập kho, kế toán sẽ ghi như sau:

 • Nợ TK 153
 • Nợ 1331: (Nếu có)
 • Có TK 331/111/112…

– Trường hợp mua hàng chuyển thẳng vào dùng, kế toán ghi:

 • Nợ TK 142/242
 • Nợ 1331: (Nếu có)
 • Có TK 331/11/112…

4.2. Xuất dùng

Thực hiện việc xuất kho, kế toán ghi như sau:

(Lưu ý: Ở bước này có thể bỏ qua nếu như bước 1 bạn đã thực hiện việc chuyển thẳng để sử dụng).

Có thể bạn quan tâm:

>> Phần hành quản trị tài sản cố định thuộc hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp của BRRAVO, hỗ trợ tính khấu hao TSCĐ, tính phân bổ công cụ dụng cụ

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng