Yêu cầu tuyển dụng Kế toán tổng hợp


Kế toán tổng hợp khác với các khoản khác vì nó liên quan đến toàn bộ hoạt động kinh doanh so với một nhóm cụ thể dưới cơ quan lớn hơn và cho cả nhu cầu ban quản trị doanh nghiệp. Do đó, đòi hỏi vị trí kế toán tổng hợp ngoài các kiến thức cơ bản còn phải có khả năng bao quát và chuyên sâu hơn vị trí các kế toán viên khác. Chúng ta có thể tạm chia thành 02 nhóm yêu cầu tuyển dụng cơ bản và lợi thế cạnh tranh tuyển dụng cho vị trí Kế toán tổng hợp trong một doanh nghiệp.Các yêu cầu tuyển dụng và yêu cầu công việc cơ bản:


 • Có kinh nghiệm với vị trí kế toán hoặc kế toán tổng hợp từ 02 năm

 • Giám sát tất cả các quy trình kế toán thông thường như theo dõi công nợ, ghi sổ nhật ký cộng với các bút toán kết chuyển hàng tháng

 • Theo dõi và thực hiện tất cả các tài khoản thanh toán phải kiểm tra kích hoạt và giao dịch dây

 • Hỗ trợ các phòng ban liên quan trong quá trình đối chiếu tài khoản hàng tháng

 • Theo dõi quá trình đối chiếu tài khoản được ủy quyền

 • Quản lý tất cả các giao dịch ngân hàng và giám sát thủ tục ghi nhận dữ liệu hàng tháng.

 • Phân tích các tài khoản sổ cái khác thường xuyên.

 • Chuẩn bị ghi sổ nhật ký và tổng hợp sổ cái cho các tài khoản phụ.

 • So sánh báo cáo ngân hàng trên cơ sở hàng tháng.

 • Thiết kế và chuẩn bị kế hoạch kiểm toán cho quá trình kiểm toán bên ngoài.

 • Hỗ trợ đảm bảo an toàn cho các chi phí nội bộ trong công ty.

 • Theo dõi việc đối chiếu tài khoản, thuế và việc tính toán bao gồm chi phí kế toán cộng với quá trình ghi nhận dữ liệu của nhà máy.

 • Xây dựng và phát triển tất cả các báo cáo và đưa ra các phương án trình bày để sử dụng lặp đi lặp lại.


Các yếu tố tăng mức cạnh tranh cho ứng viên vị trí kế toán tổng hợp


 • Kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị cùng ngành

 • Có khả năng xây dựng kế hoạch ngân sách cho các quy trình theo yêu cầu của doanh nghiệp.

 • Phân tích và dự báo yêu cầu tài chính cho doanh nghiệp.

 • Giám sát và đảm bảo hiệu quả làm việc của tất cả các giao dịch tài chính trong một công ty.

 • Tổ chức tất cả các chương trình liên quan đến các vấn đề tài chính của công ty và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu đề ra về ngân sách.

 • Quản lý và duy trì các chương trình và tài liệu liên quan đến tài chính của doanh nghiệp bao gồm kế hoạch và và chương trình trong tương lai.

 • Đánh giá các phương pháp và quy trình hiện tại bao gồm việc nâng cấp quá trình phát triển quy trình.


>>> Giải pháp phần mềm trợ giúp Kế toán tổng hợp hiệu quả


Windy Trương

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng