03 cách để đăng ký giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế


Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Trong đó, đề cập rõ 03 phương án đăng ký giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế.Khái niệm giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế


Theo quy định tại Thông tư 110/2015/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thì: Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế (đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và tiếp nhận các hồ sơ, văn bản khác của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế bằng phương thức điện tử); và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử (tra cứu thông tin của người nộp thuế, gửi các thông báo của cơ quan thuế đối với người nộp thuế).


Trong bài viết này, khái niệm Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế không bao gồm việc thực hiện giao dịch điện tử về thuế đối với hàng hóa ở khâu xuất, nhập khẩu tại cơ quan Hải quan.


Cách đăng ký thực hiện giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế


Theo quy định tại Thông tư 110/2015/TT-BTC, người nộp thuế nếu đủ các điều kiện để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, có thể thực hiện đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử thông qua các cách sau đây:


Thứ nhất, đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử trực tiếp với cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.


Thứ hai, đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, bao gồm: Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính; Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.


Thứ ba, đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.


Chi tiết nội dung xem thêm tại Thông tư 19/2021/TT-BTC, có hiệu lực thi hành từ 03/5/2021.


Xem thêm: Kế toán Thuế trên phần mềm BRAVO 8


Thông tin liên quan: Điểm mới trong Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng