Cách lập hóa đơn đối với trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn


Thực tế hiện nay, có nhiều trường hợp người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên. Do vậy, mới đây ngày 16/09/2019, Cục Thuế TP. Hà Nội có Công văn số 72249/CT-TTHT hướng dẫn chi tiết cách lập hóa đơn đối với trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn.Công văn số 72249/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội có nêu rõ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ. Cụ thể như sau:


Quy định về lập hóa đơn có chi tiết tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, theo đó:


Một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn và cách lập là:


  • Tiêu thức gồm: Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; Tên, địa chỉ, mã số thuế (MST) của người mua;

  • Cách lập: Ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

  • Trường hợp khi cung ứng dịch vụ, hàng hóa từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần mà người không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp thông tin tên, địa chỉ, MST (nếu có); thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ nội dung “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.


Quy định về bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn có tại Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, cụ thể là:


  • Khi bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán nhỏ hơn 200.000 đồng mỗi lần thì không bắt buộc phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và cung cấp hóa đơn;

  • Nếu không phải lập hóa đơn trong trường hợp này, người bán vẫn phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Trên Bảng kê có tên, MST và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, ngày lập, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, tên và chữ ký người lập Bảng kê.

  • Trường hợp người bán nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì trên Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức ”tiền thuế giá trị gia tăng” và “thuế suất giá trị gia tăng”. Khi liệt kê hàng hóa, dịch vụ bán ra vào Bảng kê thì liệt kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (xem thêm tại mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

  • Cuối ngày làm việc, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng có ghi trên dòng tổng cộng của bảng kê số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày, rồi ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định.


Lưu ý: Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.


Căn cứ điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”, như vậy: Nếu mỗi lần bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đạt từ 200.000 đồng trở lên mà người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ nội dung “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.”


Từ quy định nêu trên, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau: 


Không phải lập hóa đơn với trường hợp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân có tổng giá trị thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần (trừ trường hợp người mua có nhu cầu lập và giao hóa đơn).


Trường hợp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, MST (nếu có) thì theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ, vẫn lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế” .


Có thể bạn quan tâm:


>> Hướng dẫn chi tiết xử lý thu hồi hóa đơn đã lập


Theo Tạp chí tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng