Chế độ kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ


Vừa qua, Thông tư số 132/2018/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành đã quy định và hướng dẫn cụ thể về chế độ kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ.Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC về hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính (BCTC) của doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo đó, việc xác định thực hiện nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp này với ngân sách Nhà nước sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.


Đối tượng áp dụng Thông tư 132/2018/TT-BTC là các doanh nghiệp (DN) siêu nhỏ, bao gồm các DN siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) theo phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ và phương pháp tính trên thu nhập tính thuế.


Như vậy, những doanh nghiệp siêu nhỏ bắt buộc phải áp dụng chế độ kế toán nhất quán trong một năm tài chính, nếu có thay đổi chế độ kế toán áp dụng sẽ chỉ được tiến hành tại thời điểm của đầu năm tài chính kế tiếp.


Bản thân các DN siêu nhỏ được tự xây dựng biểu mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình, đảm bảo minh bạch, rõ ràng, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát (không áp dụng với hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ). Trường hợp DN siêu nhỏ không tự xây dựng được biểu mẫu chứng từ kế toán cho riêng đơn vị mình thì có thể áp dụng biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán phù hợp cho từng loại hình.


Thông tư 132/2018/TT-BTC cũng nêu rõ, sổ kế toán, chứng từ kế toán và các tài liệu kế toán khác phải lưu giữ tại DN để phục vụ cho việc ghi chép hàng ngày; Xác định nghĩa vụ thuế của DN siêu nhỏ với ngân sách nhà nước và công tác kiểm tra, kiểm soát của chủ sở hữu DN cũng như của các cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Như vậy, DN siêu nhỏ được phép lưu trữ sổ kế toán, chứng từ kế toán và các tài liệu kế toán khác trên phương tiện điện tử theo quy định của Luật kế toán.


Các DN siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không yêu cầu bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng. Các doanh nghiệp siêu nhỏ được nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có thể tự tổ chức thực hiện công tác kế toán của riêng mình.


Bên cạnh đó, các DN siêu nhỏ được ký hợp đồng với những đơn vị cung ứng kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng phù hợp với quy định của pháp luật. Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính sẽ cập nhật đầy đủ và công bố danh sách đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán…


Có thể bạn quan tâm:


>> Nhiều chính sách mới có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.


Theo Tạp chí điện tử Tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng