Chính sách mới có hiệu lực từ nửa cuối tháng 4/2018


Tìm hiểu những chính sách mới có hiệu lực từ nửa cuối tháng 4/2018 như Quy định về quyền tác giả, quyền liên quan; các quy định chung về mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; thêm điều kiện quản lý thông tin MXH.  Về quyền tác giả, quyền liên quan


Từ 10/4/2018, Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan chính thức có hiệu lực.


Theo đó, Nghị định 22 quy định về những nội dung: Tác giả, đồng tác giả; tác phẩm thể hiện dưới dạng ký tự khác; quyền tác giả đối với bài giảng, bài phát biểu, bài nói khác; tác phẩm báo chí, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh; Tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, nhiếp ảnh, kiến trúc; bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ; chương trình máy tính; Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; Đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả; Quyền nhân thân; quyền tài sản; Sao chép tác phẩm; trích dẫn hợp lý tác phẩm; Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm di cảo; Chủ sở hữu quyền tác giả; Chuyển nhượng quyền đối với tác phẩm khuyết danh; Sử dụng tác phẩm thuộc về Nhà nước và tác phẩm thuộc về công chúng;…


Bảo hiểm cháy nổ


Ngày 15/4/2018, Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có hiệu lực.


Những cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng thì:


Mức phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm tối thiểu x Tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại Nghị định


Trên cơ sở mức phí bảo hiểm được quy định, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận tăng mức phí bảo hiểm áp dụng đối với từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở và theo quy định pháp luật.


Trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân thì doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm theo quy định pháp luật và trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.


Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định về mức khấu trừ bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm.


Thêm điều kiện về quản lý thông tin mxh


Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó, bổ sung điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội có hiệu lực từ 15/4/2018.


Có thể bạn quan tâm:


>> Chính sách nổi bật có hiệu lực từ Tháng 3/2018.


Theo Tạp chí điện tử Tài chính

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng