Chính sách tài chính mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2018


Kể từ tháng 9/2018, nhiều chính sách tài chính quan trọng bắt đầu có hiệu lực thi hành.V/v đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp


Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại DN có quy định cụ thể tại Thông tư 59/2018/TT-BTC.


Như vậy, kể từ 01/9/2018, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang hoạt động cần điều chỉnh giảm vốn nhà nước trong các trường hợp sau:


  • Cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ tình hình thực tế của DN;

  • Sự cần thiết phải giảm quy mô hoạt động… để xác định vốn điều lệ giảm và báo cáo Thủ tướng quyết định xử lý giá trị vốn điều lệ giảm;

  • Trường hợp cơ cấu lại vốn nhà nước tại DN theo hình thức tách DN theo quy định tại điểm d, Khoản 2 Điều 19 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015;


Thời hạn áp dụng mức vốn điều chỉnh lại thì mức vốn điều lệ của DNNN sẽ được phê duyệt và điều chỉnh áp dụng ít nhất là 03 năm kể từ ngày ban hành Quyết định phê duyệt mức vốn điều lệ.


Liên quan đến hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia


Thông tư 37/2016/TT-NHNN về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/9/2018.


Như vậy việc thanh toán nợ giữa các thành viên mà không là đơn vị NHNN phải có hợp đồng ủy quyền trước. Nếu là thanh toán giữa các thành viên là đơn vị NHNN với các thành viên không phải là đơn vị NHNN thì phải có văn bản thỏa thuận trước.


Trong hợp đồng ủy quyền trước hoặc văn bản thỏa thuận về việc thanh toán nợ giữa các thành viên phải gồm các yếu tố sau: Hạn mức tối đa của một Lệnh thanh toán Nợ không cần xác nhận nợ; Thời hạn hiệu lực của hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận; Hạn mức tối đa trong ngày được thanh toán Nợ giữa các thành viên.


Liên quan tới thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công 


Quy định tại Thông tư số 67/2018/TT-BTC có hiệu lực từ 01/9/2018.


Theo đó, quyền khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về tài sản công được quy định như sau: Bộ Tài chính được khai thác thông tin về tài sản công của cả nước trong CSDLQG về tài sản công;


Các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh có quyền khai thác thông tin tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong CSDLQG về tài sản công;


Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản kê khai trong CSDLQG về tài sản công có quyền khai thác thông tin tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các đơn vị trực thuộc (nếu có) trong CSDLQG.


Nội dung chuẩn các thông tin quy định trên CSDLQG về tài sản công được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 67/2018/TT-BTC.


Ban hành, công bố điều kiện đầu tư kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài


Theo đó, thời hạn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư nội dung công bố điều kiện đầu tư – kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài là 05 ngày làm việc (quy định hiện nay là 5 ngày) kể từ ngày văn bản pháp quy được ban hành.


Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải trình văn bản hợp nhất cho Bộ trưởng ký xác thực trong thời hạn: Đối với VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản sửa đổi, bổ sung do Văn phòng Chính phủ gửi đến;


Đối với Thông tư/Thông tư liên tịch: 05 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành, đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm hoàn thành việc hợp nhất và trình Bộ trưởng ký xác thực văn bản hợp nhất.


Có thể bạn quan tâm:


>> Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 8/2018.


Theo Tạp chí tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng