Điểm nhanh 05 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2017


Kể từ tháng 9/2017, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Nghị định 93 quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Tiêu chí chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần…


05 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2017


1.    Quy định chế độ tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài


Với những quy định, điều chỉnh về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn Nhà nước được ghi rõ tại Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017, có hiệu lực từ 25/9/2017.


2.    Các tiêu chí hợp lệ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần


Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 chỉ ra các tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần có hiệu lực từ 1/9/2017.


Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời 03 tiêu chí sau:


1- Tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên sau khi chuyển đổi;


2- Thuộc danh mục chuyển thành công ty cổ phần theo quy định;


3- Có phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt.


3.    Quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa


Từ ngày 11/09/2017, hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Thông tư 11/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương.


4.    Về mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước


Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước có hiệu lực từ 1/9/2017. Căn cứ Nghị định 82, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được quy định theo mục đích khai thác nước, có giá trị từ 0,1 – 2%.


5.    Điều chỉnh tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức


Cũng từ 15/9/2017, Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực.


Theo đó, Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ có bỏ yêu cầu phải đáp ứng tiêu chí: Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.


Do vậy, chỉ viên chức được đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới phải đáp ứng tiêu chí về công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến như trên.


Xem thêm bài viết liên quan:


>> Hàng loạt chính sách Thuế, phí, lệ phí có hiệu lực từ tháng 8/2017.


Theo Tạp chí điện tử Tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng