Doanh nghiệp được khấu hao nhanh tài sản cố định khi nào?


Hiện nay, trước thực trạng ngày càng nhiều doanh nghiệp có nhu cầu khấu hao nhanh tài sản cố định (TSCĐ) để đổi mới công nghệ, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể về nội dung này.Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn về Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính là các tiêu chuẩn và cách để nhận biết TSCĐ. Trong đó, tư liệu lao động bao gồm những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được.


Nếu như thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là TSCĐ:


  • Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

  • Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

  • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên.


Trường hợp một hệ thống có nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành lại có thời gian sử dụng khác nhau, đồng thời thiếu đi một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó; song do yêu cầu quản lý, sử dụng TSCĐ đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó mà cùng đồng thời thoả mãn cả ba tiêu chuẩn của TSCĐ sẽ được coi là một TSCĐ hữu hình độc lập


Cục Thuế TP. Hà Nội cũng cho biết thêm, Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể phương pháp trích khấu hao đường thẳng. Theo đó, phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định của từng năm vào chi phí SXKD của doanh nghiệp mà TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh.


Khi nào thì được khấu hao nhanh tài sản cố định?


Doanh nghiệp nào hoạt động có hiệu quả kinh tế cao sẽ được khấu hao nhanh, nhưng mức khấu hao tối đa không quá 2 lần được xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. TSCĐ tham gia vào hoạt động SXKD được trích khấu hao nhanh là: máy móc, thiết bị; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; súc vật, vườn cây lâu năm; dụng cụ quản lý.


Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp lưu ý cần phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng TSCĐ thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) sẽ không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ…


Để cụ thể hơn, Cục Thuế TP. Hà Nội đã lấy ví dụ cho trường hợp này: Công ty A đầu tư mua xe máy để cho khách hàng thuê lại; thời gian thuê không quá 03 năm. Vậy Công ty A có được khấu hao nhanh (trong 03 năm) không?


Theo quy định nêu trên, Trường hợp Công ty A muốn đầu tư mua xe máy để cho thuê mà đáp ứng điều kiện là TSCĐ theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC nêu trên và Công ty dự kiến trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng thì Công ty thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà Công ty lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao.


Khi hoạt động cho thuê xe máy của công ty A đem lại hiệu quả kinh tế cao thì công ty A được khấu hao nhanh theo quy định tại tiết a Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC và Điều 4 Thông tư số 96/2016/TT-BTC (nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ). Lúc thực hiện trích khấu hao nhanh, Công ty phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp trong năm tài chính thực hiện trích khấu hao nhanh mà bị lỗ thì Công ty không được trích khấu hao nhanh mà phải trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng.


Có thể bạn quan tâm:


>> Kế toán Tài Sản Cố Định trên phần mềm BRAVO 8


Theo Tạp chí tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng