Hướng dẫn xử lý Hóa đơn điện tử có mã xác thực bị lỗi


Từ việc hóa đơn điện tử có mã xác thực bị lỗi của một doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã có công văn số 542/TCT-CS hướng dẫn xử lý vụ việc.Ngày 24/8/2017, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 8178/CT-TH của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có nội dung về việc hóa đơn điện tử có mã xác thực bị lỗi của Công ty Cổ phần Daikin. Tổng cục Thuế đã trả lời bằng công văn số 542/TCT-CS.


Cụ thể, khi khởi tạo, phát hành và sử dụng HĐĐT bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thì HĐĐT phải có các nội dung như quy định tại Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính:


– Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn; Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.


– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;


– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;


– Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.


– Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán;


– Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt…


Cũng theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.


Hóa đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).


Có thể bạn quan tâm:


>> Những điều cần biết về Hóa đơn điện tử.


Theo Tạp chí Thuế


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng