Khai thuế giá trị gia tăng khi công ty có doanh thu trên 50 tỷ đồng


Trước vướng mắc về việc khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tháng hay theo quý trong năm 2018 và 2019 của Công ty TNHH Phần mềm L.H.V, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có hướng dẫn cụ thể.Công ty TNHH Phần mềm L.H.V (TP. Hồ Chí Minh) có doanh thu từ năm 2013 đến 2016 là dưới 50 tỷ đồng và được áp dụng khai thuế GTGT theo quý từ ngày 1/10/2014. Tới năm 2017, Công ty có doanh thu trên 50 tỷ đồng. Trong năm 2017, Công ty áp dụng khai thuế theo quý như vậy có chính xác không? Kể từ năm 2018 và 2019 thì Công ty sẽ khai thuế theo tháng hay theo quý? 


Trước nội dung mà Công ty TNHH Phần mềm L.H.V quan tâm, Tổng cục Thuế có đưa ra câu trả lời. Căn cứ hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế GTGT theo quý.


Cụ thể, đối tượng khai thuế GTGT theo quý áp dụng đối với: người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.


Nếu người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động SXKD, việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Ngay khi sản xuất kinh doanh vừa đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo, thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý sẽ dựa vào mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng).


Dẫn chứng cụ thể được Tổng cục Thuế đưa ra: DN tên A bắt đầu hoạt động SXKD từ T1/2015 thì năm 2015 của DN này thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp dựa vào doanh thu năm 2015 (đủ 12 tháng năm dương lịch) để xác định năm 2016 khai thuế theo tháng hay theo quý. Bản thân người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay theo quý để thực hiện khai thuế đúng quy định.


Mặt khác, nếu người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, muộn nhất là cùng thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.


Xét thời kỳ khai thuế theo quý, Tổng cục Thuế quy định việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Chu kỳ ổn định đầu tiên sẽ được xác định tính từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.


Ví dụ: Doanh nghiệp X năm 2013 có tổng doanh thu đạt 38 tỷ đồng (thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014). Các năm 2014; 2015; 2016, nếu doanh thu do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra kết luận là 55 tỷ đồng thì doanh nghiệp X vẫn tiếp tục thực hiện khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.


Bổ sung thêm, Tổng cục Thuế cho biết trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế GTGT theo tháng.


Thông tư số 151/2014/TT-BTC quy định, trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.


Trường hợp các DN áp dụng khai thuế theo quý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016.


Hướng dẫn của Tổng cục thuế về cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế GTGT theo quý, cụ thể:


Trường hợp thứ nhất, doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT).


Trường hợp thứ hai, trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc”.


Như vậy, trường hợp Công ty TNHH Phần mềm L.H.V thuộc diện khai thuế GTGT theo quý theo chu kỳ ổn định đầu tiên từ ngày 1/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016 thì:


Từ năm 2017, Công ty TNHH Phần mềm L.H.V sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế năm 2016.


Trong trường hợp năm 2016, Công ty có tổng doanh thu dưới 50 tỷ đồng thì thuộc diện áp dụng khai thuế GTGT theo quý theo chu kỳ ổn định (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là trên 50 tỷ đồng thì vẫn tiếp tục thực hiện khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2019.


Nếu như Công ty TNHH Phần mềm L.H.V đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý theo chu kỳ ổn định 3 năm 2017, 2018, 2019 mà muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.


Có thể bạn quan tâm:


>> Cách khấu trừ thuế TNCN của người lao động trong thời gian thử việc.


Theo Tạp chí tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng