Lưu ý những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 7/2018


Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 7/2018 bạn đọc cần lưu ý như: đối tượng chính sách được miễn giảm giá vé; định giá tài sản và giám định thiệt hại trong trách nhiệm bồi thường của Nhà nước…



Đối tượng chính sách được miễn, giảm giá vé


Nghị định 65/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt. Kể từ 01/07/2018, các đối tượng chính sách xã hội khi đi tàu sẽ được miễn, giảm giá vé.


Nội dung định giá tài sản, giám định thiệt hại trong trách nhiệm bồi thường của NN


Tính từ 01/07/2018, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2018 có hiệu lực quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Trong đó, việc định giá tài sản, giám định thiệt hại được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 45 của Luật.


Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018


Nội dung có tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 15/05/2018. Theo đó, định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2018 là 1.390.000 đồng/tháng, thay cho mức cũ là 1.300.000 đồng/tháng.


Hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ


Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ… được quy định tại Nghị định 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 15/05/2018.


Quy định mới về hoạt động khuyến mại


Theo đó, từ ngày 15/07/2018, Nghị định 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/05/2018 quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại có hiệu lực. Trong đó, Nghị định quy định chi tiết về hoạt động khuyến mại.


Về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế


Về nội dung này được Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/05/2018 quy định và có hiệu lực từ ngày 10/7/2018.


Hoạt động khuyến nông để hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp


Cũng từ ngày 10/07/2018, Nghị định 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/05/2018 về khuyến nông bắt đầy có hiệu lực.


Cụ thể, nêu rõ chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông như: Chính sách bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo; chính sách thông tin tuyên truyền; chính sách xây dựng và nhân rộng mô hình; chính sách khuyến khích hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông…


Tiến hành thực hiện giảm giá 70 dịch vụ y tế do bảo hiểm chi trả


Thông tư 15/2018/TT-BYT của Bộ Y tế điều chỉnh giảm giá 70 dịch vụ, gồm: 6 giá khám bệnh (của 5 hạng bệnh viện và Trạm y tế xã), bình quân giảm 17%; 34 giá ngày giường bệnh (của 5 hạng bệnh viện và các loại giường), bình quân giảm 6%; 30 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm, bình quân giảm 24%… có hiệu lực từ 15/7/2018.


Có thể bạn quan tâm:


>> Các chính sách tài chính – kinh tế sẽ có hiệu lực trong tháng 6/2018.


Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng