Những khoản thu nhập được và không được ưu đãi thuế


Công ty TNHH cho thuê kho NYK (Việt Nam) có thắc mắc xoay quanh việc xác định ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp thực hiện dự án đầu tư cho thuê kho bãi và nhà xưởng, nhân sự vụ trên Tổng cục Thuế đã có giải đáp cụ thể về vấn đề này.


Về khoản thu nhập được và không được ưu đãi thuếCăn cứ Khoản 1, Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) quy định:


Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và không áp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) đối với các khoản thu nhập sau:


Thứ nhất, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC); thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.


Thứ hai, thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.


Thứ ba, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.


Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư/ địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi cụ thể dưới đây:


a) Hưởng ưu đãi khi đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.


b) Hưởng ưu đãi khi đáp ứng điều kiện về về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này.


Có thể bạn quan tâm:


>> Để giá trị pháp lý của HĐĐT chuyển đổi sang hóa đơn giấy được công nhận.


Theo Tạp chí tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng