Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư


Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư tại Thông tư số 55/2016/TTBTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính


Thông tư số 55/2016/TTBTC ngày 23/3/2016 của BộTài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/05/2016; thay thế Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011. Theo đó, điểm đáng chú ý là toàn bộ chi phí và nguồn thu hợp pháp theo quy định trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và vận hành của dự án phải được phản ánh đầy đủ trong phương án tài chính của dựán bằng Đồng Việt Nam;


Tổng vốn đầu tư đối với dự án có hoạt động xây dựng là tổng mức đầu tư xây dựng được xác định theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và vốn lưu động ban đầu để đưa dự án vào khai thác, vận hành theo tiêu chuẩn, kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt…


Đối với dự án không có hoạt động đầu tư xây dựng, tổng vốn đầu tư là toàn bộ các chi phí đầu tư để đưa dự án vào khai thác, vận hành và chi phí vận hành dự án trong năm đầu tiên được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Lãi vay huy động vốn đầu tư gồm lãi vay trong thời gian xây dựng được tính trong tổng vốn đầu tư dự án, lãi vay huy động trong thời gian kinh doanh, khai thác được tính trong phương án tài chính của dự án. Lãi vay huy động vốn đầu tư chỉ áp dụng đối với phần vốn nhà đầu tư phải đi vay; không tính lãi vay đối với phần vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư cam kết trong hợp đồng dự án…


Đối với dự án PPP có cấu phần xây dựng, sau khi dự án hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng phải thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Bộ Tài chính về quyết toán dựán hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và Thông tư này.


>> Một số sửa đổi, bổ sung của Luật thuế có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng