Thời điểm lập BCTC của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành CTCP


Dựa trên giá trị đơn vị sự nghiệp công lập đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần (CTCP) phải lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp với 02 thời điểm cụ thể.


Hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đã được quy định tại Thông tư số 26/2021/TT-BTC ngày 7/4/2021 của Bộ Tài chính. Theo đó, 2 thời điểm dưới đây, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành CTCP phải lập báo cáo tình hình tài chính gồm:


Thứ nhất là, thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập sau khi đã thực hiện hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến xử lý tài chính, nhằm xác định giá trị đơn vị theo quy định.


Thứ hai là, tại thời điểm chính thức chuyển thành CTCP (thời điểm lần đầu đăng ký doanh nghiệp cổ phần) sau khi đã hạch toán kết quả xử lý tài chính tại thời điểm chính thức chuyển đổi thành CTCP theo quy định làm căn cứ bàn giao sang CTCP.Theo đó, báo cáo tình hình tài chính trên khuôn mẫu doanh nghiệp là báo cáo của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi, mục đích phục vụ cho quá trình chuyển đổi thành CTCP. Báo cáo này được xây dựng trên cơ sở báo cáo tình hình tài chính lập theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cùng các tài liệu có liên quan. Cụ thể, về việc xác định giá trị đơn vị theo biểu mẫu, các chỉ tiêu tương ứng với Bảng cân đối kế toán lập theo chế độ kế toán doanh nghiệp.


Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp do đơn vị lập tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, được dùng làm tài liệu công bố kèm theo bản cáo bạch; còn lập sau khi chính thức chuyển đổi thành CTCP (tại thời điểm lần đầu đăng ký doanh nghiệp cổ phần) sẽ dùng làm căn cứ bàn giao tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn của đơn vị sự nghiệp cho CTCP; mở sổ kế toán của CTCP khi bắt đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


Yêu cầu đối với báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp, Thông tư số 26/2021/TT-BTC quy định: báo cáo phải được phản ánh trung thực, khách quan về nội dung và giá trị các chỉ tiêu báo cáo. Nội dung báo cáo trình bày cần có hệ thống, tuân theo cấu trúc chặt chẽ, thể hiện được tình hình tài chính tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập và thời điểm đơn vị sự nghiệp công lập chính thức chuyển đổi thành CTCP. Đồng thời, việc lập báo cáo phải kịp thời, đúng thời gian quy định cho từng thời điểm; trình bày rõ ràng, dễ hiểu, chính xác mọi thông tin, số liệu kế toán.


Đáng chú ý, đơn vị phải phân tích các số liệu kế toán hiện có trên cơ sở sổ kế toán chi tiết theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp đã được khóa sổ, các văn bản về việc xác định lại giá trị tài sản và các tài liệu có liên quan khác, nhằm đảm bảo phù hợp với nội dung chỉ tiêu phản ánh trên Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp để lập báo cáo.


>> Tham khảo: Lập báo cáo tài chính doanh nghiệp trên phần mềm kế toán tổng hợp BRAVO

>> Xem thêm: Từ năm 2025 trở đi, bắt buộc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế


Theo Tạp chí tài chính

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng