Thống nhất mẫu chứng từ kế toán tại đơn vị HCSN từ 1/1/2018


Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Theo đó, từ ngày 1/1/2018, các đơn vị hành chính buộc phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán quy định trong thông tư.Thông tư số 107/2017/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2017 có quy định đối tượng áp dụng là: kế toán của cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, không gồm các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp (DN), áp dụng chế độ kế toán DN khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN).


Với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư sẽ áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp. Trong trường hợp thực hiện đơn đặt hàng của NN hoặc có tiếp cận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, hay có nguồn phí được khấu trừ để lại thì phải lập báo cáo quyết toán quy định tại Phụ lục 04 của Thông tư số 107/2017/TT-BTC.


Thông tư này cũng quy định về chứng từ kế toán mà các đơn vị hành chính, sự nghiệp sử dụng đều phải thống nhất theo mẫu bắt buộc. Trong quá trình thực hiện,  biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc các đơn vị không được phép sửa đổi.


Ngoài những yêu cầu trên, các đơn vị hành chính, sự nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mẫu chứng từ tự thiết kế phải đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật Kế toán phù hợp với việc ghi chép và yêu cầu quản lý của đơn vị.


Mẫu chứng từ in sẵn phải được bảo quản cẩn thận, tránh hư hỏng, mục nát. Séc, Biên lai thu tiền và giấy tờ có giá phải được quản lý như tiền. Danh mục, mẫu và giải thích phương pháp lập các chứng từ kế toán bắt buộc được quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.


Cùng với đó, Thông tư số 107/2017/TT-BTC cũng quy định thêm về sổ kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính của các đơn vị hành chính, sự nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018. Thông tư 107/2017/TT-BTC thay thế Quyết định số 19/2016/QĐ-BTC và Thông tư số 185/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.


Xem thêm bài viết liên quan:


>> Đề xuất tăng VAT lên 12%, Bộ tiếp tục đề nghị giảm phí tới 83%.


Theo Tạp chí điện tử Tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng