Thông tư 119/2014/TT- BTC cải cách, đơn giản các thủ tục về thuế


Thông ty 119/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 01/09/2014.


Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế


Xem và tải Thông tư theo đường dẫn:Link download.


>> Nghị định 182/2013/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng.

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng