Thông tư 141/2013/TT- BTC sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế TNDN, thuế GTGT

Thông tư 141/2013/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2013 và áp dụng cho các kỳ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01/7/2013.

>>Thông tư 45/2013/BTC về khấu hao TSCĐ.

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng