Thông tư 179/2012/TT-BTC về Chênh lệch tỷ giá hối đoái


Thông tư số 179/2012/TT-BTC


Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2012, áp dụng từ năm tài chính 2012 và thay thế Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.


>>> Tham khảo: Phần mềm kế toán quản trị BRAVO

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng