Thông tư 64/2013/BTC về tự in hóa đơn


Thông tư 64/2013/BTC về tự in hóa đơn.


Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Bãi bỏ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 08/2/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010.


>>Thông tư 179/2012/TT-BTC về Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng