bravo-header

Phần mềm quản lý tài sản

Tổng quan về Phần mềm quản lý tài sản:

Phần mềm quản lý tài sản trong doanh nghiệp của BRAVO là một phân hệ quan trọng trong hệ thống giải pháp phần mềm ERP mà BRAVO cung cấp. Kết nối dữ liệu với các phân hệ liên quan như “Kế toán tổng hợp”, “Quản lý hàng tồn kho”; “Vốn bằng tiền”,....Trợ giúp doanh nghiệp quản lý tài sản (Tài sản cố định, công cụ dụng cụ) về số lượng và giá trị chi tiết đến từng người và từng bộ phận sử dụng… Theo dõi biến động tài sản (tăng/giảm giá trị, sửa chữa lớn, luân chuyển…), quản lý việc tính khấu hao, phân bổ công cụ dụng cụ, lắp thêm và thanh lý tài sản.

Phần mềm quản lý tài sản hỗ trợ, tác nghiệp: 

Bộ phận kế toán, Bộ phận Quản lý tài sản, Ban Lãnh đạo doanh nghiệp. 

Những điểm chính trong phần mềm quản lý tài sản:

 • Lập và in chi tiết thẻ tài sản.
 • Lập và in phiếu ghi nhận biến động tài sản (điều chuyển bộ phận, tăng/giảm giá trị tài sản, thay đổi bộ phận…). Biên bản thanh lý tài sản, Phiếu xuất dùng công cụ dụng cụ. Lưu các biến động công cụ dụng cụ (báo hỏng, thanh lý…) trên phần mềm.
 • Lập và đưa ra các màn hình cảnh báo nhanh tình trạng của tài sản (như TSCĐ chờ thanh lý, công cụ dụng cụ đang xuất dùng...)
 • Khai báo kế hoạch, thời gian thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho từng loại thiết bị, máy móc (theo thời gian sử dụng, hoặc theo công suất hoạt động của từng thiết bị, máy móc…)
 • Theo dõi chi tiết tài sản theo nhóm, nguồn vốn hình thành, bộ phận, mục đích sử dụng, người quản lý…
 • Theo dõi biến động tài sản (Sửa chữa lớn, lắp thêm, tháo dỡ, ghi giảm, khấu hao, thanh lý…) qua các thời kỳ sử dụng.
 • Theo dõi các lần xuất dùng, giá trị phân bổ công cụ dụng cụ vào chi phí.
 • Theo dõi tình trạng sử dụng công cụ dụng cụ (Báo hỏng, sửa chữa, thanh lý...) tại các bộ phận.
 • Theo dõi và tính kế hoạch khấu hao năm của TSCĐ.
 • Tự động tính và hạch toán khấu hao TSCĐ theo nguồn vốn. Hỗ trợ tính khấu hao theo đường thẳng và giảm dần.
 • Tính phân bổ và hạch toán giá trị công cụ dụng cụ vào chi phí trong các kỳ khác nhau.
 • In báo cáo: Thẻ tài sản, Sổ tài sản, Bảng chi tiết tài sản, Bảng tính khấu hao tài sản, Báo cáo tăng giảm tài sản, Bảng tổng hợp tài sản, Báo cáo chi tiết kiểm kê tài sản… Bảng phân bổ giá trị CCDC, Bảng tổng hợp tình hình sử dụng công cụ dụng cụ… Báo cáo lịch sử phát sinh (đăng ký sử dụng, lịch sử bảo trì, bảo dưỡng, điều chuyển, sửa chữa, nâng cấp, khấu hao, thanh lý…) theo từng tài sản.
 • Báo cáo lịch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc trong kỳ. Cảnh báo trên màn hình dashboard về lịch bảo dưỡng định kỳ của từng máy móc, thiết bị…

>>> Tính năng của phân hệ kế toán vốn bằng tiền BRAVO

Do chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp nên việc quản lý tài sản một cách chặt chẽ, chi tiết luôn giữ vai trò hết sức quan trọng. Bởi vậy phần mềm cần phải có hệ thống khai báo mềm dẻo với nhiều tiêu thức khác nhau để việc quản lý tài sản được chặt chẽ và dễ dàng tra cứu dữ liệu khi cần.