Một số điểm mới trong quyết toán thuế TNDN năm 2016


Tháng 3 hàng năm là thời điểm phải lập báo cáo quyết toán thuế năm vì thế công việc của kế toán khá bận rộn và áp lực. Như mọi năm việc quyết toán thuế được thực hiện chủ yếu theo các quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC nên về cơ bản sẽ không có thay đổi gì nhiều so với năm trước. Trong bài viết này, Phần mềm BRAVO đã cập nhật thêm một số điểm mới khi lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2016 muốn chia sẻ để các bạn lưu ý:


1. Thay đổi về thuế suất khi quyết toán thuế TNDN năm 2016


–  Năm 2016, thuế suất phổ thông áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp là 20%, không phân biệt mức doanh thu.


–  Mức thuế suất ưu đãi giảm xuống còn bằng hoặc dưới 17%.


–  Thuế suất với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam từ 32 – 35%


2. Thời điểm ghi nhận doanh thu (Quy định tại Điều 3 của Thông tư 96/2015/TT-BTC)


–  Đối với hoạt động bán hàng hóa: Sau khi chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua sẽ phải tính vào doanh thu.


–  Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ: thời điểm tính doanh thu là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua (trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC).


–  Một số trường hợp đặc biệt trong việc xác định doanh thu để làm báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2016 bao gồm:


  • Đối với các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa, dịch vụ theo hình thức trả góp, trả chậm: Doanh thu chịu thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ trả tiền 1 lần, không bao gồm tiền lãi.

  • Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ (không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi (Khoản 1 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC).

  • Đối với hoạt động gia công hàng hóa doanh thu chịu thuế là tiền thu về từ hoạt động gia công.


3. Thay đổi về tiền ăn giữa ca khi quyết toán thuế TNDN năm 2016


Theo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH, quy định tại mục 4, điều 22 mức tiền ăn giữa ca, ăn trưa của người lao động không quá 730.000 đồng người/người/tháng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2016 nhưng các chế độ được áp dụng từ 01/01/2016.


4. Thay đổi phụ cấp tiền ăn công tác khi quyết toán thuế TNDN năm 2016


Bỏ mức khống chế đối với khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ nếu có hóa đơn, chứng từ theo quy định và phù hợp với Quy chế nội bộ của Công ty. 


Trường hợp doanh nghiệp có khoán phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán.


5. Khi quyết toán thuế TNDN năm 2016, thanh toán tiền hàng bằng thẻ tín dụng cá nhân vẫn hợp lệ


Để hàng hóa mua bằng thẻ tín dụng cá nhân vẫn được đưa vào tính chi phí và khấu trừ cho doanh nghiệp cần phải đáp ứng đủ các tiên chí sau:


–  Được ghi rõ trong quy chế tài chính công hoặc Quyết định ủy quyền của công ty cho cá nhân được thanh toán với người bán.


–  Hóa đơn mua hàng có đầy đủ thông tin hợp lệ, hợp pháp của công ty.


–  Chứng từ chuyển tiền phải chính xác từ tài khoản tín dụng của cá nhân được ủy quyền cho người bán.


–  Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng của công ty vào tài khoản cá nhân đó. Lưu ý: Tài khoản Ngân hàng của công ty phải được đăng ký với cơ quan thuế trước ngày Thông tư 173/2016/TT-BTC có hiệu lực (15/12/2016).


6. Các phi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế khác


Có những khoản chi phí hợp lệ cần chú ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2016 gồm:


–  Chi phí khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp phục vụ cho người lao động và để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp như: thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất…


–  Chi phí chi trả trang phục cho người lao động (không vượt quá 5 triệu đồng/người/năm). Nếu chi bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định.


–  Tổng số chi có tính chất phúc lợi như chi đám hiếu, đám hỷ của bản thân và gia đình người lao động, chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị, chi hỗ trợ bổ sung kiến thức… (không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của DN).


>>Tìm hiểu thêm phân hệ phần mềm kế toán hỗ trợ quyết toán thuế.


Theo Ketoan.biz

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng