Thông tư 45/2013/TT-BTC về khấu hao TSCĐ


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013.


Thông tư này thay thế Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.


>>Thông tư 63/2013/BTC về tự in hóa đơn.

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng