Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước là đối tượng trọng tâm trong cơ cấu lại DNNN

Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020”.

Chú trọng xử lý dứt điểm vấn đề tồn tại

Đề án trình Chính phủ hướng đến mục tiêu thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước để các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) có cơ cấu hợp lý hơn, tập trung vào ngành và các lĩnh vực then chốt; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; quốc phòng, an ninh; lĩnh vực độc quyền tự nhiên; ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội mà các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư; thực hiện công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường và quy định của pháp luật trong cổ phần hóa thoái vốn, tránh để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm, thất thoát vốn, tài sản Nhà nước.

Các lĩnh vực DNNN tập trung đầu như như: khoa học, công nghệ; ngành, lĩnh vực mang tầm chiến lược, có tính dẫn dắt, định hướng xây dựng nền kinh tế tri thức, có hàm lượng công nghệ cao; nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh, tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của DNNN; ; kiện toàn nâng cao năng lực quản lý và năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế; hoạt động của DNNN được quản lý và giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch, bình đẳng với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khác.

Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước là đối tượng trọng tâm trong cơ cấu lại DNNN

Phân tách chức năng đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước

Đề án nhấn mạnh vấn đề tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém của DNNN và doanh nghiệp có vốn Nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật, tuân theo cơ chế thị trường, công khai và minh bạch.

Sớm hoàn thiện mô hình quản lý, giám sát DNNN và vốn, tài sản Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; sớm tách chức năng đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại DNNN và doanh nghiệp có vốn với chức năng quản lý Nhà nước của các bộ, ngành, địa phương.

Tiến tới hoàn thành mục tiêu Nhà nước giữ 100% vốn tại 103 doanh nghiệp

Giai đoạn 2016-2020, nhiệm vụ đặt ra: hoàn thành cổ phần hóa 137 doanh nghiệp; phấn đấu đến hết năm 2020, Nhà nước chỉ giữ 100% vốn tại 103 doanh nghiệp (chưa gồm: các công ty nông – lâm nghiệp, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Công ty mua bán nợ Việt Nam và Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng trong nước, công ty thủy nông thực hiện sắp xếp theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ). 103 doanh nghiệp này là các doanh nghiệp theo Danh mục DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020, căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo Quyết định, tiến hành xây dựng lộ trình và tổ chức bán phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Đề án Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt tiếp tục với nội dung quan trọng: cơ cấu lại toàn diện DNNN thông qua việc sắp xếp lại doanh nghiệp, cải thiện năng lực tài chính, công tác quản trị và trình độ công nghệ. Đồng thời, đề án chỉ rõ hiệu quả từ việc đổi mới tổ chức, quản lý nhân lực; cơ cấu sản phẩm và ngành nghề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thông qua Đề án nỗ lực rà soát, xử lý dứt điểm tồn tại và yếu kém của DNNN và doanh nghiệp có vốn Nhà nước; quyết liệt xử lý các doanh nghiệp thua lỗ, dự án đầu tư không hiệu quả, hoặc hiệu quả thấp theo cơ chế thị trường dựa trên trách nhiệm của từng đơn vị và cá nhân liên quan.

Xem thêm bài viết khác:

>> Một loạt chỉ tiêu mới đảm bảo tăng trưởng 6,7% được Chính phủ đề ra.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng