Những lưu ý khi lên báo cáo tài chính 2019 cho doanh nghiệp


Báo cáo tài chính (BCTC) là một cơ sở dữ liệu thông tin có vai trò quan trọng, mang tính quyết định tới mọi hoạt động, chiến lược sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Đòi hỏi về tính chi tiết và chính xác trong báo cáo tài chính gần như là tuyệt đối. Các bộ phận liên quan đến việc lên báo cáo tài chính, đặc biệt là bộ phận Kế toán cần phải có nền tảng chuyên môn tốt và sự nhạy bén trong việc cập nhật và áp dụng những quy định, thông tư mới. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp một số vấn đề cần lưu ý khi các bạn lên Báo cáo tài chính năm 2019.


1. Kiến thức cơ bản về báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính là văn bản tổng kết cả năm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo trình bày tổng quan nhất về tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình tài chính và kết quả kinh doanh.


+ Căn cứ vào BCTC để nhà lãnh đạo theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là tiền đề quan trọng để đưa ra các quyết định về quản lý, điều hành doanh nghiệp hoặc hoạt động đầu tư của các chủ sở hữu ở thời điểm hiện tại và tương lai.


+ Thông tin trên BCTC là nền tảng quan trọng để xây dựng các kế hoạch mang tính chiến lược góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả SXKD và gia tăng lợi nhuận cho Doanh nghiệp.


 • Có 4 loại BCTC phổ biến trong Doanh nghiệp:


+ Báo cáo kết quả kinh doanh: Báo cáo phản ánh chi tiết số liệu về doanh thu từ hoạt động kinh doanh (sản phẩm, dịch vụ), các khoản chi phí, lợi nhuận – kết quả kinh doanh từng kỳ (tháng, quý, năm…) so với cùng kỳ năm trước.


+ Bảng cân đối kế toán: là báo cáo phản ánh tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Cơ bản bao gồm các nội dung chi tiết về: tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu.+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo phản ánh dòng tiền ra vào trong mọi hoạt động của doanh nghiệp; tổng kết số dư tiền đầu kỳ – cuối kỳ.


+ Thuyết minh Báo cáo tài chính: đây là văn bản báo cáo bổ sung, giải trình các thông tin đã trình bày hoặc chưa được trình bày trên các báo cáo tài chính. Nội dung đề cập của thuyết minh báo cáo tài chính ngoài vấn đề về tài chính, cũng có thể đề cập đến các yếu tố khác ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp trong kỳ.


2. Lưu ý khi lên báo cáo tài chính năm 2019


2.1. Các nguyên tắc khi lên báo cáo tài chính


Trên thực tế, khi lên BCTC, các cán bộ phụ trách cần có sự nhanh nhẹn, linh hoạt xử lý nhiều vấn đề thực tế phát sinh. Tuy nhiên mọi quyết định đều phải dựa trên những nguyên tắc nhất định:


 • Nguyên tắc nhất quán: thể hiện ở việc trình bày và phân loại các khoản mục một cách đồng nhất từ kỳ này sang kỳ khác. Nếu có sự thay đổi lớn trong hoạt động của doanh nghiệp, hoặc có sự xem xét lại về bố cục trình bày báo cáo tài chính một cách hợp lý hơn thì bắt buộc mới phải thay đổi điều chỉnh.

 • Nguyên tắc hoạt động liên tục: Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính trên điều kiện được giả định đang và sẽ hoạt động kinh doanh liên tục và bình thường trong một tương lai gần.

 • Nguyên tắc dồn tích: Ngoại trừ các thông tin liên quan đến luồng tiền, BCTC phải được lập trên cơ sở dồn tích. Có nghĩa là, cho dù các giao dịch và sự kiện có các thời điểm thực thu, thực chi, ghi nhận vào sổ kế toán là khác nhau nhưng trên BCTC phải được ghi nhận vào thời điểm phát sinh.

 • Nguyên tắc bù trừ:


+ Trên BCTC khoản mục tài sản và công nợ phải được trình bày riêng biệt không được bù trừ.


+ Nguyên tắc bù trừ được áp dụng với các khoản mục như: doanh thu, thu thập khác, chi phí, các khoản lỗ, lãi và các sự kiện khác trong trường hợp được quy định tại một chuẩn mực kế toán khác. Một số giao dịch hoạt động SXKD thông thường sẽ được bù trừ khi nhận giao dịch và trình bày rõ trong BCTC.


 • Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp: Trong BCTC, cần trình bày riêng biệt đối với những khoản mục có tính trọng yếu; đối với những khoản mục không trọng yếu sẽ được tập hợp vào những khoản mục cùng tính chất hoặc tương tự nhau.

 • Nguyên tắc có thể so sánh: Tất cả các loại BCTC đều có thể trình bày thể hiện sự so sánh số liệu giữa các kỳ kế toán.


2.2. Quy trình lên Báo cáo tài chính


Bước 1: Chuẩn bị sổ sách kế toán


Trong bước 1, cán bộ phụ trách cần thực hiện đầy đủ theo trình tự các bước sau:


 • Tập hợp các chứng từ, báo cáo lưu trữ của doanh nghiệp.

 • Rà soát và kiểm tra lại cách hạch toán ghi chép sổ kế toán.

 • Sau quá trình kiểm tra, nếu có phát sinh các vấn đề cần phải nhanh chóng tìm cách giải quyết.

 • Lập và hoàn thiện hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán như: phiếu thu – chi; phiếu nhập – xuất; sổ chi tiết; sổ cái; sổ nhật ký chung;…


Bước 2: Quyết toán Thuế – Lập báo cáo tài chính


 • Lập Báo cáo quyết toán các loại thuế trong doanh nghiệp: Thuế TNDN, Thuế TNCN.

 • Lập Báo cáo quyết toán hóa đơn.

 • Lập các loại Báo cáo tài chính.


Bước 3: Kết xuất file và Nộp Báo cáo tài chính online


Trong năm 2019, theo quy định mới các doanh nghiệp sử dụng hình thức nộp các loại báo cáo online. Để nộp được bằng hình thức online, hệ thống BCTC của doanh nghiệp phải được kết xuất dạng XML trên phần mềm HTKK. Sau nó gửi nộp file kết xuất XML qua cổng thông tin điện tử nhantokhai.gov.gdt


2.3. Các lưu ý khác khi lên BCTC 2019


Về bản chất, với các khoản mục cơ bản như Thuế TNDN; Tiền mặt; Tiền ngân hàng; Tiền tạm ứng; Công nợ; Hàng tồn kho; Tài sản cố định; Thuế GTGT khấu trừ; Các khoản Lương, thưởng, BHYT, Thuế TNCN;… sẽ được hạch toán và chính bày trên cơ sở của các kỳ báo cáo tài chính trước.


>>> Chi tiết về nội dung các vấn đề cần lưu ý bạn đọc có thể xem thêm tại: https://www.bravo.com.vn/vi/Tin-tuc/Quan-tri-doanh-nghiep/bao-cao-tai-chinh-va-nhung-luu-y-khi-lap-bao-cao-tai-chinh-doanh-nghiep


Tuy nhiên trong năm 2019, các bạn cần đặc biệt chú ý một số vấn đề liên quan đến việc lập và trình bày trong các loại Báo cáo tài chính theo thông tư 200 như sau:


 • Đối với Báo cáo kết quả hoạt động SXKD: Trong BC kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thì các đơn vị thành viên cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc. Doanh nghiệp phải loại trừ tất cả các khoản phát sinh từ giao dịch nội bộ như doanh thu, thu nhập, chi phí.

 • Đối với Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Theo thông tư 200 sẽ có điều chỉnh 1 số chỉ tiêu lưu chuyển từ hoạt động SXKD như sau:


+ Lãi, lỗ chênh lệch TGHĐ do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.


+ Tăng giảm chứng khoán kinh doanh


+ Không phải trình bày đối với các chỉ tiêu không có số liệu. Có thể đánh lại số thứ tự nhưng doanh nghiệp không được thay đổi mã số của các chỉ tiêu.


 • Đối với thuyết minh Báo cáo tài chính


+ Bổ sung các khoản mục trình bày trong bảng CĐKT như sau: chi tiết từng đối tượng các khoản phải thu của khách hàng; Chi tiết từng loại tài sản thiếu đang chờ xử lý; Nợ xấu; Tài sản dở dang dài hạn; Vay và nợ thuê tài chính; Phải trả người bán; Thuế và các khoản phải nộp nhà nước; Doanh thu chưa thực hiện.


+ Trong Báo cáo KQKD bổ sung các khoản mục phải trình bày: Tổng doanh thu BH & CCDV; Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố.


3. Phần mềm BRAVO hỗ trợ việc lên Báo cáo tài chính thế nào?


Với ưu điểm cập nhật liên tục và nhanh chóng những chế độ kế toán mới tại Việt Nam, hiện tại trên phân hệ quản lý Tài chính kế toán BRAVO đã trợ giúp các doanh nghiệp lên được hệ thống Báo cáo tài chính một cách dễ dàng và chính xác theo Thông tư 200. Ngoài ra phần mềm còn bổ trợ nhiều công cụ, trợ giúp người dùng và nhà quản lý có thể tra cứu, so sánh một cách dễ dàng các chỉ tiêu giữa các báo cáo. Điểm qua một số tính năng cơ bản, không thể không nhắc tới:


 • Tính năng hỗ trợ khai báo các chỉ tiêu: Các chỉ tiêu báo cáo trên hệ thống phần mềm BRAVO đều được khai báo dưới dạng công thức. Người dùng có thể chủ động khai báo, điều chính cách thức lấy dữ liệu theo yêu cầu của mình. • Tính năng truy xuất dữ liệu báo cáo: trên hệ thống phần mềm BRAVO, người dùng có thể truy xuất dữ liệu ngay tại màn hình BCTC một cách nhanh chóng và dễ dàng.

 • Tính năng hỗ trợ kết nối BCTC với phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

 • Hỗ trợ nhiều hình thức lên nhiều kỳ khác nhau: Mỗi hình thức doanh nghiệp sẽ có một hình thức lập Báo cáo tài chính khác nhau. Ví dụ: Đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán còn phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ. Đối với các công ty mẹ và tập đoàn ngoài việc lập báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính giữa niên độ, còn phải lập báo cáo tài chính hợp nhất. Ngoài ra trong những trường hợp đặc biệt doanh nghiệp lại có thể thay đổi kỳ lập BCTC. Các tình huống ngoại lệ đó đều sẽ được phần mềm BRAVO xử lý một cách linh hoạt.


>>> Chi tiết và đầy đủ về Tính năng lên Báo cáo tài chính trên phần mềm BRAVO xem tại đây.


Ngoài ra với bản chất là một hệ thống Phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể (BRAVO 8 ERP-VN) sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến, đáp ứng bài toán quản trị đa ngành nghề. Khi ứng dụng giải pháp phần mềm BRAVO, sẽ mang đến nhiều lợi ích gia tăng hiệu quả cho doanh nghiệp trong công tác quản trị.

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng