Nội san BRAVO Focus tháng 7/2021

Covid-19 tác động đến các nhóm ngành như thế nào?